PSAT/NMSQT® facebook twitter youtube

PSAT/NMSQT®

Едукативен центар АЛГОРИТАМ

PSAT/NMSQT®

Прелиминарен училишен тест за проверка на знаењето е програма заеднички спонзорирана од College Board и Корпорацијата за заслужена национална стипендија. Полагањето на тестот овозможува шанса за влез во програмата за стипендија NMSC (National Merit Scholarship Corporation) и стекнување на пристап до колеџ и средства за планирање на кариерата на ученикот кој ќе го полага тестот. Годишно овој тест просечно го полагаат три и пол милиони ученици од прва, втора и трета година од средните училишта. Стандардизираниот тест овозможува првична пракса за понатамошното SAT® тестирање. Тестот ги оценува можностите на ученикот за критичко читање и разбирање на текст, вештина при решавање на математички проблеми и вештина за пишување. Најчести причини за полагање на PSAT/NMSQT тестот се :

  • Повратната информација за предностите и слабостите на ученичките вештини потребни за совладување на процесот на студирање.

  • Влез во натпреварот за стипендија NMSC (само за ученици од 3-та година)

  • Му помага на ученикот да се подготви за испитот SAT, бидејќи прашањата од овој испит се слични според насоченоста.

  • Добивање на повратна информација од колеџите и универзитетите доколку ученикот покаже висок резултат на тестот.

  • Препознавање на АР потенцијалот кај ученикот. (АР потенцијал – подготвеност за следење на програма од напредно ниво и показател дека ученикот со минимална заложба може да освои минимум оценка 3 на АП испит) .