College Board facebook twitter youtube

College Board

Едукативен центар АЛГОРИТАМ

Меѓународна матура – APID

Критериум за стекнување на Меѓународно призната диплома

APID е меѓународна диплома која ученикот може да ја стекне ако има просек од 3 или повисок за положените пет или повеќе меѓународни испити од бараната комбинација. Испити кои е потребно да се положат за стекнување на меѓународна диплома се :

 • Двата испита од Англиски јазик или Еден испит од светските јазици во комбинација со еден испит од Англиски јазик

 • Еден испит од категоријата математика и наука

 • Еден испит од категоријата историја или општествена наука

 • Еден додатен испит од било која категоријата кој се води како додатен испит

AP International Diploma

Colleges and Universities that Recognize AP

EXPLORE

READ

AP Дополнителни сертификати

 • Доколку ученикот положи помалку од 5 испити, но го задоволи и бараниот критериум, тогаш може да стекне и дополнителен сертификат

 • AP програмата ги препознава учениците од средните училишта кои постигнале исклучително ниво на успех на AP испитите и во текот на месец септември ги наградува со специјални признанија и сертификати.

 • AP Scholar

 • Диплома за студент со напредно ниво на знаење се стекнува доколку ученикот положи три или повеќе AP испити со оценка 3 или поголема.

 • AP Scholar with Honor

 • Диплома за почесен студент се стекнува со полагање на четири или повеќе положени AP испити на кои ученикот ќе покаже просек од 3 или повисок, или на сите испити кои ќе ги положи ќе покаже просек од минимм 3,25.

 • AP Scholar with Distinction

 • Диплома за студент со најголеми почести се стекнува доколку ученикот покаже просек од минимум 3,5 на сите AP испити кои ќе ги полага, или просек од 3 или повисок на пет положени испити.

 • International AP Scholar

 • Интернационална диплома за студент со напредно ниво на знаење се доделува на двајца ученици (по еден од секој пол) кои во текот на месец мај положиле најголем број на AP испити и притоа постигнале највисок просечен резултат. Минимален резултат за оваа категорија е оценка 3 на три AP испити.