College Board facebook twitter youtube

College Board

Едукативен центар АЛГОРИТАМ

Што е Calculus ?

This course is intended for students who have a thorough knowledge of analytical geometry and elementary functions in addition to algebra, geometry, and trigonometry. This course is a rigorous treatment of the topics of elementary calculus. Algebraic, trigonometric, exponential, and logarithmic functions will be studied, with an emphasis on their properties and limits. Differential calculus will be studied and will include defining the derivative, taking the derivative of functions, and applying the derivative to related rates problems and maximum-minimum problems. The following topics of integral calculus will be studied: Antiderivatives and their applications; definite integrals and their applications, including area under the curve, velocity and acceleration, and volumes of solids of revolution; and techniques of integration. Students interested in mathematics, or the science and engineering disciplines should take this course. This class covers 1 semester (usually 4-5 credit hours) of college calculus

Што е AP Calculus AB ?

AP Calculus AB (Advanced Placement Calculus) - Математичка анализа I е напредна предметна наставна програма за ученици од средните училишта која во целост е идентична со предметот Calculus на колеџите и факултетите. Работното ниво на оваа програма е многу високо но совладливо со труд и посветеност. Едногодишната наставна програма во целост го подготвува ученикот за полагање на АР испитот во мај. Со успешно полагање на испитот и соодветна оценка ученикот стекнува кредит или пласман на одреден факултет. Со оваа придобивка ученикот стекнува непроценливо искуство и знаење за време на опуштените средношколски денови и можност однапред да си обезбеди пласман на факултет и да си ги намали трошоците за студирање.

Зошто да изучуваш АР Calculus АB?

Одговорот на ова прашање е краток, Calculus ги држи клучевите до тајните на универзумот. Со изучување на овој предмет светот станува помалку таинствен.

Предуслови за влез

Солидно знаење на Алгебра I, Геометрија, Алгебра II, Тригонометријата / Аналитички Геометрија

Временска рамкаb>

Временската рамка за исполнување на наставната програма за AP Calculus AB е осум месеци (септември-мај).

Време на вклучување во курсот

Најдобро е да се стартува од почеток – 3-ти септември, но ученикот може да се вклучи и подоцна – најдоцна до 1-ви ноември.

Достапност на курсот

Курсот е бесплатно достапен за сите редовни ученици на ПСУ Алгоритам Центар од 3-та и 4-та година.

Курсот е достапен со соодветна надокнада за сите заинтересирани ученици кои не учат во ПСУ Алгоритам Центар.

Оценување

Предметниот професор го оценува вложениот труд на ученикот.

Ученикот може да добие и меѓународно призната оценка доколку го полага АП испитот во мај.

AP Calculus AB

Предметот AP Calculus AB во Алгоритам Центар ќе се изучува според авторизирана наставна програма одобрена од комисијата за ревизија во College Board. Авторизацијата ја демонстрира веродостојноста на наставната програма, современиот пристап и предметните ресурси кои ќе ги користи професорот како и целосно исполнување на  целите и задачите предвидени од College Board

Авторизацијата за ученикот значи дека тој е вклучен во наставен процес кој е во согласност со правилата и стандардите на факултетските курсеви и последователно на тоа на неговиот АР запис при полагање на испитот ќе биде заведено дека тој посетувал верификуван и авторизиран курс, факт на кој особено внимаваат колеџите и факултетите при апликацијата за прием.

AP® професорката Елена Ристеска ќе ја води авторизираната наставна програма во целост согласувајќи се со целите и задачите предвидени од College Board.

Со успешно совладување на предметната материја и полагање на AP Calculus AB испитот ученикот може да одбере една од 139-те кариери или да се обиде да се запише на еден од 48-те понудени подрачја за студирање (https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-calculus-ab ).

AP Calculus AB

Exam Day 2014

Wednesday  May 07, 08:00 AM

About the Exam

The exam is approximately three hours and 15 minutes long and has two parts — multiple choice and free response. Each section is worth 50% of the final exam grade.

Section I: Multiple Choice — 45 questions; 1 hour and 45 minutes

This section tests your proficiency on a wide variety of topics takes you to the AP Calculus Course Details page. 

  • Part A — 28 questions; 55 minutes (no calculator)
  • Part B — 17 questions; 50 minutes (graphing calculator permitted)

Total scores on the multiple-choice section are based on the number of questions answered correctly. Points are not deducted for incorrect answers and no points are awarded for unanswered questions.

Section II: Free Response — 6 questions; 1 hour and 30 minutes

  • Part A — 2 problems; 30 minutes (graphing calculator permitted)
  • Part B — 4 problems; 1 hour (no calculator)

The free response section tests your ability to solve problems using an extended chain of reasoning. During the second timed portion of the free-response section (Part B), you are permitted to continue work on problems in Part A, but you are not permitted to use a calculator during this time. For more information, see the calculator policyopens in the same window and displays the available calculators for use on the Calculus AB Exam.

 Find out if Advanced Placement is right for you. Visit exploreap.org