College Board facebook twitter youtube

Тимот кој мисли на вашата иднина гимназија Алгоритам

Contact

Maja Levkovska, Advanced Placement Coordinator & Social Studies Curriculum Coordinator  389(0)2 3116750 majal@algoritam.mk

Advanced Placement for All

Едукативен центар АЛГОРИТАМ

ОБРАЗОВАНИЕТО Е ИНВЕСТИЦИЈА ВО ИДНИНАТА

AP Course Ledger – Authorized Courses in
ALGORITAM CENTAR PHSЗа учебната 2014/15 год. гимназија АЛГОРИТАМ има авторизирано 8 АП Предмети т.е. самостојно има изработено наставни програми за истите предмети. По ревизијата од AP Course Audit College Board наставните програми се оценети дека во потполност ги задоволуваат меѓународните стандарди за изучување и предавање на овие предмети, содржат јасни цели, современ пристап и предметни ресурси, како и обемност и темпо карактеристични за факултетските предмети. Освен тоа, посебен акцент е ставен на зголемениот удел на практична работа во рамките на предметите и е нагласена задолжителната самостојна работа на проекти и задачи со различен обем и тежина. Стекнатото право на употреба на симболот AP® е доказ дека во наставните програми се запазени сите принципи за организирање и следење на наставата според меѓународниот законот за високо образование.

Авторизацијата на наставните програми носи придобивки и за ученикот. Имено, учениците кои ќе ги одберат овие програми за изучување и ќе го полагаат испитот создаваат имиџ на ученици кои се подготвени за напредок и академски успех. Карактеристика на која особено внимание и предност и даваат колеџите и факултетите во процесот на апликација и прием на нови студенти. Ученичкиот АП запис за предметниот испит е голема придобивка и предност за стекнување на стипендија.


AP: A World-Class Academic Experience