facebook twitter youtube Algoritam


ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

АЛГОРИТАМ не одговара за повремено не делување на страницата, евентуална неточност на податоците ниту за евентуална штета настаната поради неточни или не потполни информации. Ниту АЛГОРИТАМ ниту било кое друго правно или физичко лице кое придонело за изработка на овие интернет страници не одговара за било каква евентуална штета која може да произлезе од пристапот на интернет страницата, употреба или неможност за употреба на некои информации или за било какви грешки или недостатоци во нивната содржина. АЛГОРИТАМ задржува правото на измена на содржините. Авторски права

Авторски права

Содржините објавени на интернет страницата на АЛГОРИТАМ. Се сопственост на АЛГОРИТАМ и можат да се употребуваат само во некомерционални цели при што мора да се почитуваат сите наведени предупредувања за авторски права, што значи не смеат да се препишуваат, умножуваат или употребуваат надвор од нивната основна намена.


Loading...
Loading...
Loading...