Математика facebook twitter youtube

Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

Tимот кој мисли на вашата иднина Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

Математика

Едукативен центар АЛГОРИТАМ

Настава по Математика

Наставата по математика се одвива редовно во текот на целата учебна година - еднаш неделно по блок часови. Препорачуваме од досегашното 13 годишно искуство дека оваа дополнителна настава најпотребна е за учениците од 5-то до 8-мо одделение, како и за учениците од I-ва година средно образование. Наставата се води по училишната програма, со нагласена потреба на предзнаење. Децата го совладуваат предвидениот материјал пред да се сретнат со него во училиште. Секогаш го постигнуваме највисокиот резултат што може да се постигне кај учениците.

* Калкулус , Дискретна математика, Линеарна алгебра, Математичка анализа, Веројатност и статистика, Математика за економисти